Головна
Главная → 
Экономика → 
Банковская система
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Коваленко В.В., Крухмаль О.В. Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи: Монографія. - Суми: УАБС НБУ,2007. -198 с. 2007

У монографічному дослідженні розкрито економічний зміст системної банківської кризи в умовах фінансової глобалізації. Охарактеризовано чинники, що спричи- няють виникнення банківських криз. Обґрунтовано дію наслідків банківських криз у забезпеченні фінансової стабільності банківського сектора. Розглянуто інструменти державного антикризового управління в банківському секторі.
У монографії проведено аналіз показників розвитку банківської системи України для розробки концепції антикризового управління, визначено методичні підходи до оцінки фінансової стійкості банківського сектора як складової системи анти- кризового управління. Доведено необхідність розробки системи діагностики і моніторингу в антикризовому управлінні банківською системою. Розроблено механізм, що забезпечує процес моделювання фінансово-економічного стану комерційного банку при формуванні антикризової стратегії його діяльності. Виданная призначене для аспірантів, викладачів, працівників фінансово- кредитних установ, студентів економічних спеціальностей.

Коваленко В.В. Банківський нагляд: Навчальний посібник. - Суми:УАБС НБУ,2007. - 262 с. 2007

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні основи організації банківського нагляду в Україні. Визначено основні напрямки банківського регулювання та основні функції і повноваження Національного банку України щодо проведення наглядової діяльності. Приділено увагу питанням Базельських принципів організації ефективного банківського нагляду (Базель І і Базель ІІ).
Теоретичний матеріал ілюструється таблицями та супроводжується прак-
тичними завданнями, тестами та питаннями для самоконтролю, що сприя-
тиме поглибленому його засвоєнню.
Навчальний посібник розраховано на студентів економічних спеціальностей,
а також викладачів та працівників фінансово-кредитних установ, що цікав-
ляться проблемами банківського нагляду.

Криклій О.А., Маслак Н.Г. Управління прибутком банку : монографія /О.А. Криклій, Н.Г. Маслак. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ",2008. - 136 c. 2008

У монографії розглядаються найважливіші проблеми та особливості процесу управління прибутком банку. Послідовно розкривається сутність складових елементів фінансового менеджменту, його організаційне втілення у взаємозв'язку із загальною системою управління банком.
Для аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей, працівників фінансових та кредитних установ, слухачів бізнес-шкіл та курсів підвищення кваліфікації.

Литвин Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ): Підручник. - К.: «Хай-Тек Прес»,2010. - 608 с. 2010

У підручнику «Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ)» висвітлено основи організації фінансового обліку в банках України. Розкрито оновлені вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативно-правових актів НБУ щодо обліку банківських операцій та розкриття про них інформації у фінансової звітності. Висвітлено теоретичні та практичні аспекти відображення в обліковій системі вітчизняних банків касових, розрахункових, депозитних, кредитних, інвестиційних, лізингових, валютних та інших операцій, а також доходів і витрат, пов'язаних з їх проведенням. Розглянуто склад, зміст та структуру банківської фінансової звітності, дано її характеристику.
Підручник призначений для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, банківських працівників та осіб, які цікавляться банківським фінансовим обліком та фінансовою звітністю.

© 2015-2021  osvita.batcave.net