Головна
Головна → 
Экономика
ЭКОНОМИКА
Литвин Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ): Підручник. - К.: «Хай-Тек Прес»,2010. - 608 с. 2010

У підручнику «Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ)» висвітлено основи організації фінансового обліку в банках України. Розкрито оновлені вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативно-правових актів НБУ щодо обліку банківських операцій та розкриття про них інформації у фінансової звітності. Висвітлено теоретичні та практичні аспекти відображення в обліковій системі вітчизняних банків касових, розрахункових, депозитних, кредитних, інвестиційних, лізингових, валютних та інших операцій, а також доходів і витрат, пов'язаних з їх проведенням. Розглянуто склад, зміст та структуру банківської фінансової звітності, дано її характеристику.
Підручник призначений для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, банківських працівників та осіб, які цікавляться банківським фінансовим обліком та фінансовою звітністю.

Криклій О.А., Маслак Н.Г. Управління прибутком банку : монографія /О.А. Криклій, Н.Г. Маслак. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ",2008. - 136 c. 2008

У монографії розглядаються найважливіші проблеми та особливості процесу управління прибутком банку. Послідовно розкривається сутність складових елементів фінансового менеджменту, його організаційне втілення у взаємозв'язку із загальною системою управління банком.
Для аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей, працівників фінансових та кредитних установ, слухачів бізнес-шкіл та курсів підвищення кваліфікації.

Коваленко В.В., Крухмаль О.В. Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи: Монографія. - Суми: УАБС НБУ,2007. -198 с. 2007

У монографічному дослідженні розкрито економічний зміст системної банківської кризи в умовах фінансової глобалізації. Охарактеризовано чинники, що спричи- няють виникнення банківських криз. Обґрунтовано дію наслідків банківських криз у забезпеченні фінансової стабільності банківського сектора. Розглянуто інструменти державного антикризового управління в банківському секторі.
У монографії проведено аналіз показників розвитку банківської системи України для розробки концепції антикризового управління, визначено методичні підходи до оцінки фінансової стійкості банківського сектора як складової системи анти- кризового управління. Доведено необхідність розробки системи діагностики і моніторингу в антикризовому управлінні банківською системою. Розроблено механізм, що забезпечує процес моделювання фінансово-економічного стану комерційного банку при формуванні антикризової стратегії його діяльності. Виданная призначене для аспірантів, викладачів, працівників фінансово- кредитних установ, студентів економічних спеціальностей.

Коваленко В.В. Банківський нагляд: Навчальний посібник. - Суми:УАБС НБУ,2007. - 262 с. 2007

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні основи організації банківського нагляду в Україні. Визначено основні напрямки банківського регулювання та основні функції і повноваження Національного банку України щодо проведення наглядової діяльності. Приділено увагу питанням Базельських принципів організації ефективного банківського нагляду (Базель І і Базель ІІ).
Теоретичний матеріал ілюструється таблицями та супроводжується прак-
тичними завданнями, тестами та питаннями для самоконтролю, що сприя-
тиме поглибленому його засвоєнню.
Навчальний посібник розраховано на студентів економічних спеціальностей,
а також викладачів та працівників фінансово-кредитних установ, що цікав-
ляться проблемами банківського нагляду.

Спасенных М.Ю. Инновационный бизнес: корпоративное управление НИОКР: учеб. пособие / М.Ю. Спасенных. - М.: Изд-во «Дело» АНХ,2010. - 148 с. - (Сер. «Образовательные инновации») 2010

Рассмотрены роль и тенденции развития научно-технического сектора в современном бизнесе. Проанализированы различные аспекты инфраструктурной корпоративной поддержки НИОКР. Особое внимание уделено принципам формирования корпоративной стратегии, обеспечивающей конкурентное преимущество в технологической сфере, а также вопросам мониторинга и аудита инновационной де-ятельности крупной компании.

Г.В. Меняйло ТЕХНОЛОГИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ Практикум для вузов. 2007

Практикум подготовлен на кафедре экономики и управления организациями экономического факультета Воронежского государственного универ-ситета.
Данная работа носит прикладной характер и охватывает основную тематику курса «Технология стратегического планирования», читаемого на экономическом факультете. Каждая тема представлена основными понятиями, вопросами для самостоятельного изучения и практическими заданиями. Основной целью данного пособия является формирование у студентов не только теоретических знаний, но и практических навыков и умений в области стратегического планирования.

Мантатова С.А., Норполова Д.А. БИЗНЕС-ПЛАН фирмы по производству хлеба и хлебобулочных изделий. Издательство ВСГТУ Улан-Удэ 2005 2005

Методика
выполнения организационно-экономической части дипломного проекта и курсовой работы по экономике и управлению производством для студентов специальности 270300 «Технология изготовления хлебных, кондитерских и мучных изделий»

Владимир Кудашев Основы бизнес-планирования 2005 2005

Издание подготовлено специалистами Симферопольского Консалтинг- центра Украинской Консалтинговой Сети (УКС), основанной Проектом содействия предпринимательству в Украине (финансируется AMP США) Международной Финансовой Корпорации. В состав УКС входят Бизнес-центры в одиннадцати городах Украины, которые предлагают малым и средним предприятиям разноплановые консалтинговые услуги. Изложенный в книге материал скомпонован на основе услуг Бизнес-центров УКС.
Взгляды, изложенные в этом издании, отражают взгляды его авторов и не обязательно совпадают со взглядами Мирового Банка, Международной Финансовой Корпорации и Агентства Международного развития США.

Поляков П.В., Коробов С.А. Программные инструменты разработки бизнес-планов: система Project Expert: Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во ВолГУ,2004. - 48 с. 2004

В пособии раскрыты основные теоретические и методологические положения по созданию бизнес-планов с помощью современных программных комплексов на примере программы Project Expert.
Предназначено для студентов экономических специальностей, а также для тех, кто изучает применение компьютеров и компьютерных программ в сфере бизнеса.

Неизвестный Модельный Бизнес-план ВЫЕЗДНАЯ АВТОЛАВКА 2003 2003

Модельный Бизнес-план ВЫЕЗДНАЯ АВТОЛАВКА

Павлов В. А., Попов С. О. Как разработать бизнес-план и оформить документы на получение кредита. Методическое пособие для предпринимателей, действующих в Новгородской области. Великий Новгород. 1999г. 1999

Настоящее руководство "Как разработать бизнес план и оформить документы на получение кредита" является методическим пособием для предпринимателей, действующих в Новгородской области.
Данное руководство адресовано, как начинающим предпринимателям, так и уже ведущим собственный бизнес.
В руководстве рассматриваются методика составления бизнес плана с комментариями к каждому разделу, а так же виды финансовой поддержки предпринимательской деятельности в Новгородской области.
Целью данного руководства является помочь предпринимателям разобраться в том, как грамотно спланировать собственную предпринимательскую деятельность и сделать убедительный бизнес-план для привлечения внешней финансовой поддержки.

Наумова Н.В. Учет труда и заработной платы : учебное пособие / Н.В. Наумова, Л.А. Жарикова. - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,2007. - 72 с. - 100 экз. 2007

Рассматриваются теоретические и методические основы по учету труда и заработной платы, знание которых позволяет сформировать навыки по расчету заработной платы, больничных и отпускных, составлению корреспонденции счетов по важному разделу курса "Бухгалтерский (финансовый)
учет".
Может быть использовано для аудиторных практических занятий и для самостоятельной работы студентов специальности 080109 " Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 080105 "Финансы и кредит", 080502 "Экономика и управление" очного и заочного отделений.

А.М. Балтина, В. А. Волохина Межбюджетные отношения в регионе: модели организации и регулирования: Монография. - Оренбург: ОГУ,2004. - 197 с. 2004

В работе проведено различие между межбюджетными отношениями и бюджетным федерализмом, между организацией и регулированием межбюджетных отношений. На основе анализа мировой практики бюджетного строительства выявлены тенденции развития межбюджетных отношений; российский опыт организации и регулирования межбюджетных отношений рассмотрен на материалах ряда субъектов РФ. Содержатся предложения по совершенствованию регулирования межбюджетных отношений в Оренбургской области с учетом его стимулирующего воздействия на развитие муниципальных образований. Учтены изменения бюджетного законодательства, вступающие в действие с 2006 года. Рассмотренные проблемы представляют интерес для научных работников, студентов, сотрудников финансовых органов.

Г. О. Анцелевич, В. О. Голубєва, Т. В. Злуніцина Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. Посіб. . Г. О. Анцелевич, В. О. Голубєва, Т. В. Злуніцина та ін; За заг. ред. О. Х. Юлдашева . - К.: МАУП,2005. - 272 с. 2005

У посібнику розглянуто основні теми курсу "Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності", форми та методи зовнішньоекономічної торговельної діяльності, операції купівлі-продажу, посередницькі операції та ін. Навчальний посібник складається з трьох частин та десяти розділів, які охоплюють найважливіші питання, пов'язані зі здійсненням майнових відносин у зовнішньоекономічній сфері. Розглянуто теми, що орієнтують у загальних підходах до їх практичного використання (нормативні та інші джерела регулювання, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, загальні положення щодо зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та ін.), відповідальності в цій галузі та питання щодо міжнародно-правової регламентації міжнародних перевезень.
Для професійної підготовки спеціалістів, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, може використовуватися для навчання студентів та слухачів вищих навчальних закладів у сфері юриспруденції та міжнародних відносин.

Л. М. ГАТОВСКИЙ, И. А. ГЛАМКОВ, Я. А. КРОНРОД, И. Д. ЛАПТЕВ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 1917-1957гг. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ1957 1957
Великая Октябрьская социалистическая революция, осуществленная под руководством Коммунистической партии во главе с В. И. Лениным, открыла новую эру всемирной истории - эру крушения капитализма и утверждения нового, социалистического общества. Октябрьская революция проложила трудящимся всего мира столбовую дорогу к социализму. Россия стала родиной социализма. «Мы вправе гордиться и мы гордимся тем,- писал Ленин,- что на нашу долю выпало счастье начать постройку советского государства, начать этим новую эпоху всемирной истории, эпоху господства нового класса, угнетенного во всех капиталистических странах и идущего повсюду к новой жизни, к победе над буржуазией, к диктатуре пролетариата, к избавлению человечества от ига капитала, от империалистских войн» 1.
Неизвестный Потребительская кооперация 2007

Анализ работ известных экономистов, а также теоретиков и практиков кооперативного движения показывает, что среди исследователей нет единого мнения о кооперативе как о субъекте экономической деятельности (авторам известно более 20 определений кооператива), причем их взгляды во многом взаимоисключают друг друга: некоторые относят кооператив к домашним хозяйствам и рассматривают его в терминах науки о финансах, другие - к предпринимательским хозяйствам, иные - к общественным организациям или к государственной структуре и т.п.

Седов В.В. Экономическая теория: В 3 ч. Ч. 3. Макроэкономика: Учеб. пособие / Челяб. гос. ун-т. Челябинск,2002. 115 с. 2002

Раскрывается содержание курса макроэкономики как составной части общего курса экономической теории. Рассматриваются вопросы, дающие общее представление о национальной экономике, ее главных сферах, агрегированных элементах и основных субъектах. Объектом особого внимания являются механизм функционирования экономики, макроэкономические проблемы и способы их разрешения.
Предназначается для студентов экономических вузов и факультетов.

В.Ф. Живодьор МЕНЕДЖМЕНТ ЗА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ: ВИКЛИКИ, РЕФОРМИ, ДОСЯГНЕННЯ. У 2 ч. - Ч 1. 2007
МЕНЕДЖМЕНТ ЗА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ
А.М. КАРЯКИН УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 2005
При создании данного электронного учебного пособия автором была поставлена цель обобщения и постоянного обновления материала по проблематике, связанной с управлением персонала, и представление информации в доступной форме для студентов различных специальностей. Основой для учебного пособия послужило пособие изданное в начале 2002 года и курс лекций по управлению персоналом, разработанный и в течение ряда лет использовавшийся для обучения студентов в Ивановском государственном энергетическом университете.
В качестве основной причины, послужившей толчком к подготовке данного издания, можно указать отсутствие в библиотеках и торговых организациях города необходимого количества литературы по управлению персоналом
МОТОРИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ) 2005

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством Специализация: Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)
ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Ребрин Ю.И. Управление качеством: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ,2004. 174 с. 2004

Пособие составлено в соответствии со стандартом по дисциплине «Управление качеством» специальности 060800 «Экономика и управление на предприятии» и программой обучения по этой дисциплине. В нем освещены вопросы, связанные с историей развития систем управления качеством и влияние этого процесса на конкурентоспособность продукции и предприятий, рассмотрены методология и терминология управления качеством, методические основы стандартизации и сертификации продукции и систем управления качеством.
Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей, слушателей школ бизнеса, экономистов, менеджеров и всех заинтересованных лиц.

Балыбин В. М., Лунев В. С., Муромцев Д. Ю., Орлова Л. П. Принятие проектных решений. Учебное пособие Ч. 1 / Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,2003. 80 с. 2003

Пособие посвящено принятию решений в информационных системах управления техническими проектами. Основное внимание уделяется разработке математического и алгоритмического обеспечения информационных технологий поддержки принятия обоснованных решений. В первой части с системных позиций рассматривается процедуры принятия решений применительно к наиболее распространенным методам. Изложение материала сопровождается численными примерами и реко-мендациями по использованию программных средств.
Пособие предназначено для студентов специальности 200800 «Проектирование и технология ра-диоэлектронных средств», при изучении теоретических курсов, выполнении лабораторного практикума, курсовых и дипломных работ с применением компьютерных технологий поддержки принятия проектных решений, а также других инженерных специальностей по автоматизации конструктор- скотехнологического проектирования и экспертным системам. Может быть использовано инженерами, аспирантами и преподавателями при проведении научных исследований.

Т.А. Понкрашева Управленческий учет: Конспект лекций сост. Т.А. Понкрашева , НовГУ им. Ярослава Мудрого. - Новгород 2001

Конспект лекций предназначен для студентов специальностей 060800, 0611000, изучающих учебную дисциплину «Управленческий учет». Содержит теоретический материал по основным темам курса и расчетные примеры.

Ларичев О. П. Наука и искусство принятия решений. М.: Наука, с. 200. 1979

Книга посвящена важной проблеме управления -выбору решений в уникальных неповторяющихся ситуациях. В таких случаях большую помощь лицу, принимающему решение, оказывают консультанты, обладающие знанием современных методов анализа и оценки альтернативных вариантов решений. Критически рассматриваются известные методы принятия решений, изложен новый подход к их построению, разработанный автором, а также методы, основанные на этом подходе.

А. Я. ЯКОБСОН, И. М. МАКСИМОВ Лекции по мировой экономике: Учебное пособие. - Иркутск: ИрГУПС,2006. - 87 с. 2006

Учебное пособие предназначено для студентов экономических и управленческих специальностей, а также для научных работников и преподавателей. В нём систематизированно изложены основные понятия и методы инновационного менеджмента и теоретической инноватики.

А.Ф. Федченко, О.В. Ковгунович, В.И. Носенко Государство Израиль. М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1982 1982

В сборнике анализируются основные особенности социально-эконо&мического и политического развития государства Израиль. Особое вни&мание уделено освещению роли иностранного капитала в экономике страны, политики государства в отношении арабов, проживающих на территории Израиля и на оккупированных им арабских землях.
Менгер К. Основания политической экономии. /Избранные работы. - М.: Издательский дом «Территория будущего» 2005

Если в наше время успехи на поприще естественных наук встречают всеобщую и радостную признательность, тогда как наша наука обращает на себя так мало внимания, и значение ее вызывает столь сильное сомнение именно в тех кругах общества, для которых ей следовало бы служить основой практической деятельности, то причина этого не должна вызывать не-доумения со стороны людей беспристрастных. Еще ни одна эпоха не ставила хозяйственных интересов выше, еще никогда потребность в научном основании хозяйственной деятельности не была так развита и не чувство-валась так глубоко; еще никогда практические деятели не обладали таким умением пользоваться успехами науки на всех поприщах человеческой деятельности. Поэтому тот факт, что практические деятели, не заботясь о развитии, достигнутом нашей наукой, прибегают в своей хозяйственной деятельности к собственному опыту, объясняется не легкомыслием или не-способностью их точно так же, как и не высокомерным отказом от более глубокого понимания тех фактов и отношений, которые определяют успех их деятельности, понимания, доставляемого им истинной наукой.

Новиков В.С. Инновации в туризме . -М.: ИЦ "Академия",2007. - 208 с. 2007

Раскрыты с использованием опыта отечественных и зарубежных исследований инновации в социально-культурном сервисе и туризме, особенности инновационных процессов, а также эволюционные изменения в этих областях. Рассмотрены функции инноваций и управление инновационной деятельностью в туризме и сфере услуг, принципы устойчивого развития туризма, внедрения вспомогательного счета туризма как метода оценки его экономической эффективности, влияние научно-технического прогресса и инноваций в смежных с туризмом отраслях на нововведения в туристской деятельности.
Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезно аспирантам и преподавателям туристского и гостинично-ресторанного бизнеса.

Максименко С.В. Туристская деятельность: международно-правовые аспектыОдесса: Латстар,2001. - 168 с. 2001

В монографии исследуются актуальные вопросы организации туристской деятельности в национальном и международно - правовом аспектах. Исследуется понятие и содержание права на туризм и свободу туристских путешествий. Анализируются межотраслевые политико-экономические и социально-культурные элементы государственного регулирования в сфере туризма. Основные положения составлены по учебно -методической программе Всемирной Туристской Организации и курсов повышения квалификации.
Издание рассчитано на научных работников, преподавателей, студентов юридических вузов, а также практических работников туристской отрасли и всех интересующихся данной проблематикой.

Т.Ф.Григораш, Г.В.Григораш фінанси. Навчально-методичний посібник (частина ІІ). Дніпропетровськ -2008 2008
Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання з дисципліни "Фінанси" складений відповідно до навчальної програми дисципліни, затвердженої Вченою радою ДДФА у 2007 р. Мета даної роботи - надання допомоги студентам денного факультету у вивченні дисципліни. Посібник містить програму дисципліни, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи та індивідуальних завдань, а також рекомендовану літературу з кожної теми дисципліни.
Т.Ф.Григораш, Г.В.Григораш фінанси. Навчально-методичний посібник (частина ІІІ). Дніпропетровськ -2008 2008
Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання з дисципліни "Фінанси" складений відповідно до навчальної програми дисципліни, затвердженої Вченою радою ДДФА у 2007 р. Мета даної роботи - надання допомоги студентам денного факультету у вивченні дисципліни. Посібник містить програму дисципліни, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи та індивідуальних завдань, а також рекомендовану літературу з кожної теми дисципліни.
Ганевич Е. М., Краснощек С. С. Финансовая политика Украины: состояние, проблемы, перспективы. Учебное пособие для студентов экономических специальностей. - Одесса: Пальмира,2007. - 337 с. 2007
В учебном пособии освещены теоретические аспекты финансовой политики - сущность, цели и задачи и дана характеристика ее звеньев; пути совершенствования финансового механизма. Особе внимание уделено рассмотрению важнейших составляющих финансовой политики - бюджетной и налоговой политики и отражены основные направления повышения их эффективности. Значительное место в пособии отведено государственной программе экономического и социального развития, региональной политике и местному самоуправлению, а также роли финансового обеспечения в их реализации. Специальный раздел посвящен инновационной политике: значению инновационной деятельности, формированию государственной инновационной политики, концепции развития национальной инновационной системы и инновационной стратегии Украины.
Т.Ф.Григораш, Г.В.Григораш фінанси. Навчально-методичний посібник (частина І). Дніпропетровськ -2007 2007
Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання з дисципліни "Фінанси" складений відповідно до навчальної програми дисципліни, затвердженої Вченою радою ДДФА у 2007 р. Мета даної роботи - надання допомоги студентам денного факультету у вивченні дисципліни. Посібник містить методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи та індивідуальних завдань, контрольні заходи, а також рекомендовану літературу з кожної теми дисципліни.
Николаева О. Е. Толковый англо-русский словарь основных терминов управленческого и финансового учета. Изд. 2-е, мспр. и дополн. - М.: Эдиториал УРСС,2002. -112 с. 2002

Данная работа представляет собой специализированный англо-русский толковый словарь наиболее часто употребляемых учетно-финансовых терминов. Содержит основные термины финансового и управленческого учета.
Автором настоящего словаря является Ольга Евгеньевна Николаева - ведуший специалист в области международного бухгалтерского учета и отчетности, которая являлась экспертом при подготовке официального издания на русском языке книги «Международные стандарты финансовой отчетности» и переводчиком словаря «Управленческий учет. Официальная терминология», С1МА.
Толковый словарь будет полезен, по мнению автора, всем читателям для корректного восприятия и понимания переводной специальной литературы по западному бухгалтерскому учету, что поможет бухгалтерам-практикам общению с иностранными партнерами и при подготовке отчетности на английском языке в соответствии со стандартами, принятыми в международной практике. Содержит около 650 английских терминов. Для удобства пользователей в конце книги приведен русско-английский словарь терминов бухгалтерского учета, насчитывающий около 800 слов.
Приложение содержит примерные формы основных финансовых отчетов в соответствии с МСФО на английском и русском языке.
Для бухгалтеров и аудиторов, руководителей и работников финансовых подразделении, финансовых аналитиков, переводчиков, преподавателей и студентов экономических специальностей и всех, заинтересованных в изучении международного бухгалтерского учета.

Донков С., Жуков А., Вудуд Г., Залетов О. Банкрутство: практичний аспект 2008

Практичним посібником "Банкрутство: практичні ас-пекти" Проект "Центр комерційного права", що здійсню-ється компанією "Делойт Туш Томатсу" за фінансової під-тримки Агентства США з міжнародного розвитку, продов-жує публікацію серії видань для юристів з актуальних пи-тань українського законодавства.
Посібник з питань банкрутства має на меті, з одного боку, сприяти розумінню процедур відновлення платоспро-можності боржника або визнання його банкрутом, а з другого - слугувати практичним посібником для підприємців, юристів, державних службовців - усіх, хто має відношення до підприємництва в Україні.
Посібник містить теоретичні та практичні матеріали щодо застосування законодавства про відновлення платос-проможності боржника в Україні, інформацію щодо меха-нізмів виходу підприємства зі складного становища, проблем санації та ліквідації, поняття мораторію, вимог креди-торів, реєстру вимог кредиторів, мирової угоди тощо. У по-сібнику фахівці досліджували також економічні аспекти ре- організації неплатоспроможних підприємств.
Цей випуск буде корисним для юристів та керівників підприємств, арбітражних керуючих, викладачів та сту-дентів вищих навчальних закладів, а також широкого кола зацікавлених осіб.

В.Ю. Пережогин Идентификация информационных резервов повышения качества продукции и услуг коммерческой организации : монография В.Ю. Пережогин . - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,2007. - 128 с. 2007

Исследованы информационные проблемы теоретических и практических подходов управления качеством продукции и услуг коммерческих организаций.
Предназначена для экономистов и специалистов в области управления качеством. Может быть использована научными работниками, аспирантами и студентами, интересующимися вопросами проведения экономического анализа системы менеджмента качества промышленного предприятия.

Иванова Ж. А. Операционный анализ: Учебное пособие. - Улан-Удэ: Издательство РИО ВСГТУ,2005. - 77 с. 2005

В учебном пособии раскрываются основы организации операционного анализа на предприятиях. В нем приведены основные принципы и задачи операционного анализа, классификация затрат в зависимости от целевой установки и направлений учета затрат. Кроме того, освещены вопросы проведения анализа затрат при принятии краткосрочных управленческих решений; анализа чувствительности изменений критических соотношений; анализа прибыли в системе директ-костинг. Приведена методика анализа соотношения «затраты- объем-прибыль».
Для студентов высших и средних специальных учебных заведений, бухгалтеров и специалистов в области экономического анализа.

Елинова Г.Г. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Краткий курс лекций. Оренбург: ГОУ ОГУ,2004. - 39 с. 2004

Курс лекций предназначено для студентов специальности 0602 «Менеджмент» и преподавателей по предмету «Информационные технологии в профессиональной деятельности».

Ямпольская Наталья Юрьевна Разработка стратегии выпуска конкурентоспособной продукции 2002

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Специальность 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством

Е.Ф. Борисов Хрестоматия по экономической теории / Сост. Е.Ф. Борисов. - М.: Юристъ, 2000. - 536 с. 2000

Приводятся фрагменты из произведений видных экономистов прошлого и настоящего, представляющих различные экономические школы: меркантилизм, классическую экономическую теорию, неоклассические направления, кейнсианство и т.д. Кроме того, даны сведения о лауреатах Нобелевской премии по экономике, их вкладе в экономическую науку. Также помещены краткий терминологический словарь и предметный указатель по темам курса "Экономическая теория". Для студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных факультетов и вузов.
Харрод Р. К теории экономической динамики. - М.: Издательство иностранной литературы 1959

Предлагаемые лекции были подготовлены мною осенью 1946 г. и прочитаны в феврале 1947 г. в Лондонском университете. Когда я получил приглашение прочитать этот курс, мне представилось, что это было бы подходящим случаем возобновить мои исследования, кото-рые были прерваны в 1939 г., и сделать вывод, охватывающий широкий круг вопросов развития экономической теории и их применения к политике.

© 2015-2021  osvita.batcave.net