Головна
Головна → 
Економіка → 
Економіка підприємств
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ
Ямпільська Наталія Юріївна Розробка стратегії випуску конкурентоспроможної продукції 2002

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Спеціальність 08.00.05 Економіка та управління народним господарством

Елінова Г.Г. Інформаційні технології в професійній діяльності: Короткий курс лекцій. Оренбург: ГОУ ОДУ, 2004. - 39 с. 2004

Курс лекцій призначений для студентів спеціальності 0602 «Менеджмент» та викладачів з предмету «Інформаційні технології в професійній діяльності».

Іванова Ж. А. Операційний аналіз: Навчальний посібник. - Улан-Уде: Видавництво РІО ВСГТУ, 2005. - 77 с. 2005

У навчальному посібнику розкриваються основи організації операційного аналізу на підприємствах. У ньому наведено основні принципи і завдання операційного аналізу, класифікація витрат в залежності від цільової установки і напрямів обліку витрат. Крім того, висвітлені питання проведення аналізу витрат при прийнятті короткострокових управлінських рішень; аналізу чутливості змін критичних співвідношень; аналізу прибутку в системі директ-костинг. Наведено методику аналізу співвідношення "витрати-обсяг-прибуток».
Для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, бухгалтерів і фахівців у галузі економічного аналізу.

В.Ю. Пережогін Ідентифікація інформаційних резервів підвищення якості продукції та послуг комерційної організації: монографія В.Ю. Пережогін. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2007. - 128 с. 2007

Досліджено інформаційні проблеми теоретичних і практичних підходів управління якістю продукції та послуг комерційних організацій.
Призначена для економістів і фахівців в галузі управління якістю. Може бути використана науковцями, аспірантами та студентами, що цікавляться питаннями проведення економічного аналізу системи менеджменту якості промислового підприємства.

Донков С., Жуков А., Вудуда Г., Залєтов О. Банкрутство: практичний аспект 2008

практичність посібніком "Банкрутство: Практичні ас-пекти" Проект "Центр комерційного права", что здійсню-ється компанією "Делойт Туш Томатсу" за фінансової під-трімкі Агентства США з міжнародного розвітку, продов-жує публікацію Серії видань для юрістів з актуальних пи-тань українського законодавства.
Посібник по вопросам банкрутства має на меті, з одного боку, Сприяти розумінню процедур Відновлення платоспро-можності боржника або Визнання его банкрутом, а з іншого - слугуваті практичним посібніком для предпринимателей, юрістів, державних службовців - усіх , хто має відношення до підприємництва в Україні.
Посібник містіть теоретичні та Практичні матеріали Щодо! Застосування законодавства про Відновлення платос-проможності боржника в Україні, інформацію Щодо меха-нізмів виходе ПІДПРИЄМСТВА Зі складного становища, проблем санації та ліквідації, Поняття мораторію, вимог креди-торів , Реєстру вимог кредіторів, мірової догоди ТОЩО. У по-сібніку фахівці досліджувалі такоже економічні аспекти ре-організації неплатоспроможних предприятий.
Цею випуск буде корисностей для юрістів та керівніків предприятий, арбітражніх керуючих, вікладачів та сту-дентів Вищих Навчальних Закладів, а такоже широкого кола зацікавленіх ОСІБ.

© 2015-2021  osvita.batcave.net