Головна
Головна → 
Філософія → 
Фундаментальна філософія
ФУНДАМЕНТАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ
Александрова О.С. Філософія: Конспект лекцій для студентов факультету соціології та управління / Уклад.: Александрова О.С. - Запоріжжя: ЗНУ, 2011. - 125 с. 2011
міст конспекту лекцій в Достатньо повній мірі реалізує світоглядну орієнтованість и методологічну спрямованість, спонукає задуматись над проблемами современного суспільного буття в Системі «природа-суспільство-людина». Конспект містіть Лекції з Основними Поняття и контрольними харчуванням з історії філософії (від протофілософії до сучасної західної філософії), з Теорії філософії (онтологія, гносеологія, з'ясування природи и сутності свідомості) i з практичної філософії (вчення про суспільство, людину, осягнення сутності истории, аналіз глобальних проблем Сучасності и прогнози Щодо майбутнього людства). Історико-філософська частина конспекту лекцій є системою забезпечення теоретичної и практичної філософії.
Невідомий Філософія глобальних проблем Сучасності 2010 2010
Курс «Філософія глобальних проблем Сучасності» з-поміж других філософських курсів за вибор студентов корістується найбільшою популярністю. Існує Чимаев видань близьким до проблематики даної дісціпліні (монографій, наукових праць, статей ТОЩО), альо среди них немає жодних навчального Посібника або підручника самє філософського змісту. Автори цього видання Вперше Зробили СПРОБА підготуваті філософський курсз ПОВНЕ методично забезпеченнямдля Вивчення методологічних и соціокультурних аспектів глобалістікі.
Хайлбронер Роберт Л. ілософи від світу цього / Роберт Л. Хайлбронер; пров. з англ. І.Файбісовіча. - М.: Видавництво КоЛибри, 2008. - 432 с. 2008
Коли кілька років тому помер Роберт Хайлбронер, некрологи повідомляли про смерть відомого американського економіста і соціолога. Але мільйони вдячних читачів по всьому світу знали його насамперед як автора «Філософів від світу сію» - дивного оповідання про долі та ідеях титанів економічної думки. Дивного ще й тому, що загальний тираж книги Хайлбронер склав кілька мільйонів примірників, наочно спростувавши міф про те, що економіка є похмурою і нецікавою наукою. На сторінках «Філософів» великі теорії сусідять з описом химерних витівок їх авторів; здавалися персонажами історичних праць фігури знаходять свої неповторні обриси. Вічно розсіяний Адам Сміт і буркотливий Карл Маркс, блискучі Давид Рікардо і Джон Мейнард Кейнс змінили наш світ, і розповідь про них навряд чи залишить байдужими як студентів, так і тих, хто все життя хотів дізнатися про економіку побільше, але боявся заглянути в товстелезні, напхані формулами томи.
Канке В.А. Основи філософії: Підручник для студентів середніх спеціальних навчальних закладів. - М. "Університетська книга, Логос, 2008. - 288 с: ил. 2008
Висловлюється історія світової та вітчизняної філософської думки. Розглядаються сучасні типи філософствування, проблеми людини і суспільства, історії, мистецтва, практики, пізнання, науки, мови, техніки, природи, молоді, освіти Зміст і структура підручника відповідає вимогам Державного обов'язкового стандарту середньої професійної освіти. Містить питання і завдання до кожної чолі, методичні рекомендації для викладачів, обширні довідкові матеріали. Для студентів середніх спеціальних навчальних закладів. Представляє інтерес для широкого кола читачів.
Г.Л. Терехова, Г.М. Дробжева Вступ до філософії. Історія філософських вчень: Навчально-метод. посібник Г.Л. Терехова, Г.М. Дробжева. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 44 с. 2004

Навчально-методичний посібник включає в себе виклад основоположних принципів філософії, її структури, історії філософських вчень, хронологічні таблиці, список рекомендованої літератури.
Призначено для студентів усіх спеціальностей заочного відділення, може бути використано і для студентів денного відділення.

Браже Р.А. Синергетика і творчість: Навчальний посібник. - 2-е вид., испр . та доп. - Ульянівськ: УлГТУ, 2002. - 204 с. 2002

Книга написана на основі лекцій за однойменним спецкурсу, прочитаного автором в 1999 - 2002 рр. . студентам 3-го курсу спеціальності «Видавнича справа та редагування» гуманітарного факультету Ульяновського державного технічного університету. У ній дається аналіз творів мистецтва і самого процесу творчості з позицій синергетики - науки про самоорганізацію нерівноважних динамічних систем.
Посібник призначений, в першу чергу, для студентів гуманітарних спеціальностей технічних вузів, але може бути корисно всім, хто цікавиться проблемою єдності гуманітарної та природничо культур.

А.В. Захаров ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ курсу "Філософія". Розділ 1 "Фундаментальна філософія". Ростов-на-Дону 2001 2001

Дидактичні матеріали з курсу «Філософія» підготовлені для студентів відділення вечірнього навчання механіко-математичного факультету РГУ розрахований на 68 годин / 34 години - лекції, 34 години - семінарські заняття /. Він підготовлений з урахуванням вимог обов'язкового мінімуму освітнього стандарту вищої професійної освіти, затвердженого колегією Міносвіти від 1 лютого 2000
Курс «Філософія», розроблений на кафедрі «Філософії та методології науки» факультету філософії і культурології РГУ, для нефілософських факультетів ставить своєю метою познайомити студентів і допомога їм оволодіти знаннями класичної та сучасної філософії в галузі «вічних філософських проблем» , спроба вирішення яких є головною умовою для формування самосвідомості особистості.
Перша частина курсу - «Систематична філософія» націлена на оволодіння категоріальних основ найбільш актуальних філософських проблем, сприяє формуванню самостійності мислення, дозволяє подальшого активного освоєння засвоєнню гуманітарних і соціально-економічних дисциплін.
У цілі курсу також входить сприяння вироблення власного уявлення студентів на дозвіл філософських проблем, формування у них активної громадянської позиції, навички застосування категоріального апарату філософії до конкретних життєво-важливим ситуацій.
Основні завдання розділу - сформувати навички самостійної роботи з базисними темами філософії - категоріями - світогляд, буття, рух, простору і часу, раціонального та ірраціонального, матеріального і ідеального.
У навчальний посібник «Дидактичні матеріали» включені основні категоріальні одиниці курсу «Філософія», знайомство з якими допоможе більш успішно засвоїти курс.
У «Дидактичні матеріали» включено також глосарій основних філософських понять, що використовуються в курсі « Філософія »3.1

Белімов Г. С. Прояв інших світів в земних феномени. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 1999. - 212 с. 1999

У монографії розглядаються витоки філософських взгля дів на проблему множинності населених світів і сучасний стан пошуку позаземних цивілізацій (ВЦ). Висуваються аргументи, що пояснюють причину невдач з виявленням ВЦ технічними засобами, і пропонується новий напрям досліджень - вивчення різних феноменів як можливих факторів впливу іноміра на людей. Наводиться і аналізується ряд детально вивчених автором свідоцтв контактів людей з іноміром і робиться висновок скоріше про розумних діях ВЦ, ніж про властивості психіки чи підсвідомості особистості. Пропонуються шляхи з реалізації даної гіпотези в науковому пошуку.
Книга розрахована на широке коло фахівців і читачів, які цікавляться проблемою ВЦ.

Ремі Хесс 25 ключових книг з філософії. Аналіз і коментарі 1999 1999
Філософію можна зрозуміти, тільки читаючи твори філософів. А значить, вивчати цю науку слід насамперед за першоджерелами. Але які книги варто прочитати в першу чергу? Адже філософів було дуже багато, і не тільки на Заході, але й на Сході, не тільки в наші дні, але і в давно минулі часи.
Гадамер Х. - Г. Істина і метод: Основи філос. герменевтики: Пер. з нім. / Заг. ред. і вступ, ст. Б. Н. Безсонова. - М.: Прогресс, 1988. - 704 з 1988

Книга відомого західнонімецького філософа Х.-Г. Гада-міра (р. 1900) присвячена одному з поширених сьогодні в за & падной думки філософських напрямів - герменевтиці - ті & орії розуміння та інтерпретації текстів, історичних пам'ят & ників і феноменів культури. У ній дається основополага & ющее для всієї сучасної герменевтики виклад її істо & рії, систематика принципів і проблем, намічені виходи гер & меневтікі в методології гуманітарних наук.
Рекомендується філософам, соціологам, історикам культу & ри, всім, хто цікавиться проблемами розвитку пізнання.
В. С. ГОРСЬКИЙ ІСТОРИКО-філософське тлумачення ТЕКСТУ. Київ "Наукова думка", 1981 1981

Монографія - перша в нашій літературі спроба цілісного розгляду комплексу проблем історико-філософського тлумачення. На основі узагальнення конкретного матеріалу з історії всесвітньої філософії аналізуються особливості джерел, що підлягають історико-філософському дослідженню , вивчаються процедури тлумачення текстів, спрямовані на адекватне розуміння об'єкта історико-філософського пізнання. Велике місце в роботі приділено критиці ідеалістичних історико-філософських концепцій, зокрема поглядів представників герменевтики - одного з поширених течій в сучасній буржуазній філософії.
Для вчених, аспірантів, студентів гуманітарних факультетів.
Невідомий релігійному сенсі ФІЛОСОФІЇ Три мови 1914-1923 1923
Всякий, хто любить філософію, - а я звертаюся подумки до тих, які її люблять, - напевно, не раз запитував себе, звідки це виникає, як це складається, що у філософії така незліченна безліч разноречій, незгод , недозволених суперечок, взаємних заперечень? Чому це філософія, яка існує більше двох з половиною тисячоліть і яка визнає себе за якесь вище, краще, безумовно, достовірне знання, - живе досі в домаганні на настільки велике і з невизначеністю у своїй істоті?
© 2015-2021  osvita.batcave.net