Головна
Аграрное право / Адвокатура (шпаргалки) / Административная деликтология / Административное право (шпаргалки) / Административное право Украины / Банковское право / Гражданский процесс / Гражданско-процессуальное право Украины / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право России / Жилищное право Украины / Избирательное право / Коммерческое право / Конституционное право России / Конституционное право Украины / Криминалистика / Криминалистика (шпаргалки) / Криминальная сексология / Криминология / Муниципальное право России / Налоговое право / Нотариат / Охрана труда / Право Европейского союза / Правоведение, основы права / Правоохранительные органы / Римское право / Семейное право / Семейное право Украины / Страховое право России / Судебная бухгалтерия / Судебная медицина / Судебная этика / Судопроизводство / Таможенное право / Таможенное право России / Теория государства и права / Теория государства и права (шпаргалки) / Транспортное право / Трудовое право России / Трудовое право Украины / Уголовно-процессуальное право Украины / Уголовное право (шпаргалки) / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Уголовный процесс (шпаргалки) / Финансовое право / Хозяйственное право России / Хозяйственное право Украины / Юридическая психология / Юридическая этика
Главная → 
Право → 
Хозяйственное право Украины
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО УКРАИНЫ
ОНЮА Шпагралка по господарському процесуальному праву України. 2011 2011

В шпаргалці по господарському процесуальному праву України приведени відповіді на 99 запитань до екзамену по господарському процесуальному праву України

Лещенко О.А. Позовні заяви по цивільним справам. 2009 2009

Позовні заяви по цивільним справам

Лещенко О.А. Лекції по праву приватної власності. ОНЮА. 2009 2009

Лекції по праву приватної власності

Кравчук С.Й. Господарське право України: Навчальний посібник. - К.: Кондор,2007.-264 с. 2007

У посібнику розкриті основні правові інститути особливої та загальної частин господарського права, в тому числі питання правового регулювання окремих сфер господарської діяльності, на основі господарського та господарського процесуального законодавства України. Головну увагу приділено правовому регулюванню діяльності господарюючих суб'єктів та управлінню нею.
Для студентів, які вивчають курс господарського права, а також юрисконсультів, підприємців і осіб, які цікавляться питаннями правового регулювання господарськоїдіяльності.

О. В. Кришевич, В. В. Мачуський, О. В. Перепадя,
В. Є. Постульга
Господарське законо-давство: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О. В. Кришевич, В. В. Мачуський, О. В. Перепадя, В. Є. Постульга. - К.: КНЕУ,2005. - 182 с. 2005

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни підготовлений на основі затвердженої Міністерством освіти і науки України програми курсу «Господарське законодавство» для студентів юридичних та неюридичних факультетів вищих навчальних закладів України. У посібнику розкриваються основні положення правового регулювання господарської діяльності, з'ясовуються правовий статус суб'єктів господарювання, принципи організації підприємницької діяльності та управління нею, порядок оформ-лення господарських договорів, правових основ зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарських правовідносин, захисту економічної конкуренції, правового інституту банкрутства та інвестування.
Посібник призначено для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, може бути використано під час викладання та вивчення курсу «Господарське право» та «Господарське законодавство».

Н.О.Саніахметова Господарське право України: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. - X.: «Одіссей»,2005. -608 с 2005

Навчальний посібник написаний у формі питань та відповідей. У ньому лаконічно викладена інформація з навчальних дисциплін «Господарське (підприємницьке) право», «Інвестиційне і зовнішньоекономічне право» та «Банківське право», поділена відповідно на три розділи.
Для студентів, що навчаються в юридичних вузах, при вивченні зазначених дисциплін, студентів економічних та інших навчальних закладів, працівників державних органів, юристів, які практикують, а також підприємців.
Нормативно-правові акти приводяться за станом на 1 березня 2005 р.

В. М. Гайворонський, В. П. Жушман Господарське право України. За редакцією В. М. Гайворонського і В. П. Жушмана. Харків «Право» 2005 2005

Підручник підготовлений викладачами кафедр аграрного права
і господарського права Національної юридичної академії України
імені Я росла на Мудрого

Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка,.2004- 624 с .200

У пропонованому курсі лекцій на підставі аналізу нормативно-правових актів станом на 1 липня 2004 р. висвітлюються основні теми та інститути господарського права - як загальної частини (поняття господарського права, господарські правовідносини, господарське законодавство, суб'єкти господарських правовідносин, майнова основа господарювання, господарські зобов'язання, господарсько-правова відповідальність, антимонополь-но-конкурентне регулювання, правове регулювання банкрутства), так і спеціальної частини (особливості правового регулювання певних видів господарських відносин: у сфері капітального будівництва, інноваційної, фінансової та біржової діяльності, агентських відносин, комерційної концесії, зовнішньоекономічної діяльності, іноземного інвестування, спеціальних режимів господарювання).
Для студентів та аспірантів юридичних і економічних спеціальностей, юристів-практиків, підприємців, а також для всіх, хто застосовує у своїй діяльності норми господарського законодавства та/або цікавиться питаннями господарського права.

© 2015-2021  osvita.batcave.net