Головна
Аграрное право / Адвокатура (шпаргалки) / Административная деликтология / Административное право (шпаргалки) / Административное право Украины / Банковское право / Гражданский процесс / Гражданско-процессуальное право Украины / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право России / Жилищное право Украины / Избирательное право / Коммерческое право / Конституционное право России / Конституционное право Украины / Криминалистика / Криминалистика (шпаргалки) / Криминальная сексология / Криминология / Муниципальное право России / Налоговое право / Нотариат / Охрана труда / Право Европейского союза / Правоведение, основы права / Правоохранительные органы / Римское право / Семейное право / Семейное право Украины / Страховое право России / Судебная бухгалтерия / Судебная медицина / Судебная этика / Судопроизводство / Таможенное право / Таможенное право России / Теория государства и права / Теория государства и права (шпаргалки) / Транспортное право / Трудовое право России / Трудовое право Украины / Уголовно-процессуальное право Украины / Уголовное право (шпаргалки) / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Уголовный процесс (шпаргалки) / Финансовое право / Хозяйственное право России / Хозяйственное право Украины / Юридическая психология / Юридическая этика
Главная → 
Право → 
Уголовное право Украины
УГОЛОВНОЕ ПРАВО УКРАИНЫ
Погорелая О.С. КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА В ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ. Дипломная робота НУОЮА 2012 2012

Необходимость усиления борьбы с преступностью и укрепления законности требуют постоянного совершенствования уголовного законодательства, как важного инструмента социального регулирования, повышения нравственной, гуманной природы общества .

За редакцією професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА. Підручник2-е видання, перероблене та доповнене 2005

У другому виданні підручника (перше вийшло у 2001р.) на підставі Кримінального кодексу України (2001 р.), змін у законодавстві, практики застосування перших років дії нового КК та наукових напрацю-вань розглядаються питання Особливої частини кримінального права.
Призначений для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів, а також наукових і практичних працівників.Допущено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

С. Г. Волкотруб, О М. Омельчук, В. М. Ярін та ін Кримінальне право України: Навч. посіб. / С. Г. Волкотруб, О М. Омельчук, В. М. Ярін та ін.-За ред О. М. Омельчука. - К.: Наукова думка; Прецедент,2004. - 297 с. 2004

У навчальному посібнику системно та у відповідності до чинного Кримінального кодексу України викладено питання Загальної частини кримінального права, та основні положення його Особливої частини
Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних навчальних закладів та юридичних факультетів навчальних закладів неюридичного профілю

Ю. В. Александров В. А.Клименко Кримінальне право України. Загальна частина. Київ 2004 2004

Кримінальне право - юридична база боротьби зі злочинністю в країні й одночасно найважливіший чинник, покликаний забезпечити дотримання законності у процесі цієї складної й відповідальної діяльності.
Слово "кримінальне" походить від латинського - сгітеп, що означає злочин. Інколи в літературі вживається термін "карний". Застосування терміна "кримінальне", а не "карне" свідчить про те, що наголос робиться насамперед на проблему злочину, а не на покарання, що треба вважати більш демократичним. Загалом інститути злочину й покарання становлять основу функціонування кримінального права, вони є глобальними поняттями в цій галузі права і науці, що його досліджує. Отже, під поняттям "кримінальне право" розуміється як окрема галузь права України, так і наука, доктрина, теорія, яка цю галузь "обслуговує".

Ю. В. Александров, В. А. Клименко Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. Ю. В. Александров, В. А. Клименко . - К.: МАУП,2004. - 328 с. 2004

У підручнику висвітлюються основні питання Загальної частини кримінального права України.
Для студентів, аспірантів (ад'юнктів) та викладачів вищих навчальних закладів, а також для науковців і практичних працівників.

Безверхов А.Г., Будкина Л.В. УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. Программа курса. 2003 2003

Печатается по решению Редакционно-издательского совета Самарского государственного университета

Коржанський М.И. Кримiнальне право Украiни (Особлива частина) К.: Генеза,1998. 1998

В Особливiй частинi курсу лекцiй викладено головнi положення чинного Кримiнального кодексу України, наєки кримiнального права з урахуванням нових досягнень доктрини,
судової практики та багаторiчного досвiду автора. Видання
розраховано на студентiв вищих юридичних закладiв. Може
бути корисним також для працiвникiв органiв МВС, суду, прокуратури та адвокатури.

Ємельянов В.П. Кваліфікація злочинів проти власності: Навч.посібник.- Х.,1996. 112 с. 1996

Власність складає економічну основу життя суспільства, виступас показником його добробуту і особистого благополуччя громадян, тому охорона власності, чітке правове регулювання відносин власності, захист прав власників від будь-якого неправомірного втручання е найважливішим завданням держави.
Останні роки відбулись докорінні зміни в житті суспільства, які супроводжувались розпадом Радянського Союзу і соціалістичної системи господарства, виходом України на світову арену як суверенної демократичної держави, що створює власну ринкову економіку, спроможну консолідуватися з загальноєвропейським і світовим ринком. Все це відповідно вимагає радикальних змін також і у правовому регулюванні відносин власності, які є осередком суспільних відносин у кожній цивілізованій країні. Після проголошення 16 липня 1990 року державного суверенітету України одним із перших законів суверенної держави став Закон "Про власність" від 7 лютого 1991 року, в якому закріплена рівність усіх форм власності і однаковий захист прав власників. незалежно від форм власності. Закон однаково захищає також права осіб (фізичних і юридичних), які, хоча і не є власниками, але володіють майном на праві повного господарчого відання, оперативного управління, довічного успадкування володіння або з інших підстав, передбачених законом чи договором.
Рівний захист усіх форм власності передбачає однакові підстави і межі відповідальності за порушения прав власників, в тому числі кримінальної відповідальності, а це, в свою чергу, вимагає від кримінально-лравової науки вироблення однакового підходу і єдиних понять щодо злочинних посягань проти власності, незалежно від її правових форм, і, зокрема, таких понять, як "об'єкт злочинів проти власності", "розкрадання", "корисливі злочини без ознак розкрадання", "некорисливі злочини проти власності".
Участь власників у цивільному обігу як рівноправних суб'єктів цивільних прав, а в сьогоднішній час дедалі частіше як рівноправних партнерів, надає особливого відтінку і таким основоположним поняттям кримінального права, як "злочин", "склад злочину", "кваліфікація злочинів проти власності". Тому детальний розгляд наведених кримінально-правових категорій має не тільки теоретичне, але й практичне значення у правозастосувальній практиці, яка спрямована на захист відносин власності, урегульованих правом.

ЯКОВЛЕВ А.М. СОВОКУПНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО СОВЕТСКОМУ УГОЛОВНОМУ ПРАВУ. М.: ГОСЮРИЗДАТ. -1960. 1960

Вопрос о совокупности преступлений является одной из сторон общего учения о преступлении и составе преступления. Поэтому освещение его служит важнейшей задачей, стоящей перед органами советского правосудия,- точной в соответствии с законом квалификации содеянного и привлечению лица к ответственности лишь при наличии в его действиях состава преступления. Наряду с этим рассматриваемая проблема имеет прямое отношение к вопросу индивидуализации наказания.

© 2015-2021  osvita.batcave.net